مقام نخست سال 1975 سنگاپور و کسب عنوان آقای ایران
 

مقام نخست سال 1975 سنگاپور و کسب عنوان آقای ایران

 

مقام نخست سال 1975 سنگاپور و کسب عنوان آقای ایران

GuestGuestGuestGuest
مقام نخست سال 1975 سنگاپور و کسب عنوان آقای ایران
مقام نخست سال 1975 سنگاپور و کسب عنوان آقای ایران