فیلم های سامان سرابی
 

فیلم های سامان سرابی

سامان سرابی در جراید و رسانه ها

 

سامان سرابی در شبکه Euro Sport

 

فیگور سامان سرابی در شبکهEuro Sport

 


گفتگوی سامان سرابی باشبکه خبر درموردمصرف مکمل های ورزشی

 

گفتگوی سامان سرابی قهرمان پرورش اندام ایران با شبکه خبر در مورد استفاده از داروها و مکمل های ورزشی

 


 آموزش بدنسازی از سامان سرابی

 

نمونه ای از تمرینات بدنسازی سامان سرابی قهرمان پرورش اندام ایران.

 


قهرمان محبوب ایران

 

نتیجه نظر سنجی پیامکی یک شبکه تلویزیونی برای انتخاب قهرمان محبوب سی سال اخیر ایران در رشته پرورش اندام ایران.

 


 قهرمان اول آسیا

 

سامان سرابی قهرمان اول آسیا سال ۲۰۰۱ کره جنوبی پوسان ،در رشته پرورش اندام .

 


قهرمان اول آسیا ۲۰۰۳

 

سامان سرابی قهرمان اول آسیا سال ۲۰۰۳ در قزاقستان آلماتی، در رشته پرورش اندام.

 


 

قهرمان چهارم المپیک آسیایی ۲۰۰۶ دوحه قطر

 

سامان سرابی قهرمان چهارم المپیک آسیایی ۲۰۰۶ دوحه قطر.

 


قهرمان سوم جهان ۲۰۰۵ چین شانگهای

 

سامان سرابی قهرمان سوم جهان ۲۰۰۵ چین شانگهای در رشته پرورش اندام.

 


مسابقات انتخابی تیم ملی پرورش اندام ایران

 

مسابقات انتخابی تیم ملی پرورش اندام ایران و اولین حضور سامان سرابی در تیم ملی . برگرفته از سایت رسمی سامان سرابی قهرمان پرورش اندام ایران

 


مقام اول دانشجویان آزاد ایران

 

کسب مقام اول دانشجویان آزاد ایران در رشته پرورش اندام توسط سامان سرابی قهرمان پرورش اندام . برگرفته از سایت رسمی سامان سرابی